Gebruiksvoorwaarden

 1. Salescalculator. Salescalculator is een alles-in-één salestrackingsysteem, gehost via be (Website), waarmee een professionele klant (U) de efficiëntie van de sales kan vergroten (Dienst).

 2. Vision-R. De Dienst wordt verstrekt overeenkomstig deze dienstvoorwaarden (Dienstvoorwaarden) door Vision-R Comm. V., een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Kautershoek 25, met btw/ondernemingsnummer BE 0562.973.152, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven (België) (Vision-R).

 3. Overeenkomst. Deze Dienstvoorwaarden vormen uw overeenkomst met Vision-R met betrekking tot de Dienst (Overeenkomst). Vision-R heeft het recht om deze Dienstvoorwaarden te wijzigen, op voorwaarde dat elke wijziging vóór de uitvoering ervan, aan U ter kennis wordt gebracht via e-mail. Bij elk daaropvolgend gebruik van de Dienst wordt u geacht de gewijzigde Dienstvoorwaarden te aanvaarden. 

 4. Registratie. Om toegang te hebben tot de Dienst, en deel te nemen aan een proefperiode (indien van toepassing) of om een samenwerking aan te gaan, moet U registreren op de website volgens de registratieprocedure vermeld op de Website (registratie). U verstrekt bij de Registratie informatie die geactualiseerd, volledig en nauwkeurig is en zorgt ervoor dat deze informatie tijdens de duur van de Overeenkomst up-to-date, volledig en nauwkeurig blijft. Mocht deze informatie persoonsgegevens bevatten, dan verwerkt Vision-R deze persoonsgegevens overeenkomstig haar privacypolicy

 5. Proefperiode. Er kan een proefperiode gelden tijdens dewelke alle functionaliteiten van de Dienst voor testdoeleinden beschikbaar zijn gedurende een beperkte periode overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden vermeld op de Website (Proefperiode). Salescalculator kan, naar eigen goeddunken, de Proefperiode al dan niet verlengen.

 6. Abonnement. Om toegang te krijgen tot de Dienst, dient U zich in te schrijven voor één van de abonnementsformules (enkele versie of teamversie) vermeld op de Website (Abonnement).

 7. Gebruikers. De Diensten worden verleend door Vison-R op een “Betaal per Gebruiker” -basis, gerelateerd aan het aantal gebruikers in een abonnementsformule.

 8. Abonnementsperiode. De duur van een Abonnement staat vermeld op de Website (Abonnementsperiode). Wanneer U op de Website gekozen hebt voor de optie “Automatische Verlenging”, zal het Abonnement aan het einde van de Abonnementsperiode automatisch verlengd worden voor volgende periodes met eenzelfde duur als de eerste Abonnementsperiode of voor een duur vermeld op de Website, zolang de “Automatische Verlenging” actief staat, onverminderd artikel 12. Wanneer U op de Website niet gekozen hebt voor de optie “Automatische Verlenging” of wanneer u tijdens een lopende Abonnementsperiode de “Automatische Verlenging” hebt uitgeschakeld, eindigt het Abonnement automatisch bij het verstrijken van de lopende Abonnementsperiode, behoudens verlenging door U.

 9. Abonnementsprijs. In ruil voor een Abonnement om gebruik te maken van de Dienst tijdens de Abonnementsperiode, heeft Vision-R recht op de Abonnementsprijs, zoals van toepassing op het ogenblik van uw Inschrijving, de verlenging van uw Abonnement en/of een wijziging van uw Abonnement gedurende een lopende Abonnementsperioden en dit overeenkomstig de voorschriften vermeld op de Website (Abonnementsprijs). De Abonnementsprijs vermeld op de Website is de nettoprijs, exclusief alle relevante en toepasselijke fiscale en niet-fiscale kosten. De Abonnementsprijs is verschuldigd en wordt automatisch verrekend met uw creditcard vóór de start van elke Abonnementsperiode. Vervolgens ontvangt U een factuur voor de Abonnementsprijs. Wanneer Vision-R akkoord gaat om de Abonnementsprijs te factureren zonder voorafgaande betaling via uw creditcard, dienen deze facturen betaald te worden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Op straffe van verval dient een klacht met betrekking tot een factuur: 1) Vision-R schriftelijk te bereiken voor de betreffende vervaldag, 2) de gronden voor de klacht te vermelden, evenals het betwiste bedrag en 3) de klacht dient vergezeld te zijn van een regeling van het gefactureerde bedrag dat niet ter discussie staat. In geval van achterstallige betaling heeft Vision-R recht op een verwijlinterest op het openstaande factuurbedrag berekend tegen de in België geldende wettelijke rentevoet (wet 02/08/02), alsook op een forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten berekend op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75. Laattijdige betaling van een of meer facturen leidt ertoe dat alle openstaande facturen van Vision-R onmiddellijk opeisbaar worden zonder voorafgaande ingebrekestelling. De wettelijke rentevoet die van toepassing is in België (wet 02.08.02) is de herfinancieringsrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 8 punten en afgerond naar het hogere punt (http://treasury.fgov.be/rente_nl.htm).

 10. Toegankelijkheid. De functies van de Dienst staan beschreven op de Website. Vision-R heeft het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke uitwerking, een of meerdere functies van de Dienst te wijzigen. Nu en dan kan Vision-R nieuwe versies van de Diensten aanbieden via automatische updates. U dient steeds de laatste versie van de Dienst te gebruiken. Vision-R garandeert geen interoperabiliteit tussen Dienst versies en/of functiecompatibiliteit tussen de Dienstversies. Vision-R geeft geen toegang tot versies die dateren van voor de automatische updates. De Dienst is naar best vermogen 24 uur per dag, 7 dagen op 7 toegankelijk, met uitzondering van dienstonderbrekingen (“Dienstonderbreking”). Periodes van Dienstonderbreking zijn periodes gedurende dewelke dienstverlening onmogelijk is wegens onderhoud, netwerk- en/of serverstoring, storing bij de ondersteunende diensten (inclusief, doch niet beperkt tot telecommunicatie, hosting en stroom), computervirussen, vernieling of beschadiging van de inrichtingen van Vision-R of elk geval van overmacht. Toegang tot de Dienst hangt steeds samen met uw internet- en netwerkverbinding. 

 11. Ondersteuning. Vision-R ondersteunt klanten op afstand in het Engels via e-mail voor vragen die zij hebben aangaande de Dienst, van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur plaatselijke tijd van de ondersteunende inrichting van Vision-R, behalve op feestdagen. Ondersteuningsdiensten worden geleverd zoals vermeld op de Website. Ondersteuningsdiensten worden geleverd naar best vermogen en hebben enkel betrekking op de Dienst. Vision-R garandeert geen antwoordtermijn. Training over het gebruik van de Dienst en bezoeken ter plaatse zijn geen ondersteuningsdiensten. Er kunnen extra kosten aangerekend worden, gebaseerd op de op dat ogenblik geldende tarieven voor tijd en materiaal voor deze ondersteuningsdiensten, zoals vermeld op de Website.

 12. Termijn. De Overeenkomst wordt van kracht en treedt in werking vanaf de Registratie en blijft geldig tijdens de volledige duur van de Abonnementsperiode, behoudens vroegere stopzetting overeenkomstig artikel 12, en onverminderd de verplichtingen die blijven bestaan ook na de beëindiging van de Overeenkomst.

 13. Beëindiging. Vision-R heeft het recht om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke uitwerking, de uitvoering van haar verbintenissen onder de Overeenkomst te schorsen en gepaste maatregelen te nemen om uw gebruik van de Dienst tijdelijk stop te zetten, of om de Overeenkomst te beëindigen, in de volgende gevallen: (i) U komt een of meerdere verplichtingen van deze Overeenkomst niet na, (ii) U pleegt een daad van oneerlijkheid, deloyaal handelen of bedrog jegens Vision-R, haar business of haar producten en/of diensten, (iii) U bent onvermogend geworden, failliet verklaard, U bent ontbonden of vereffend, of U hebt vrijwillig of op verzoek van derden een procedure daartoe ingeleid (iv) U hebt uw licentie voor de Dienst overgedragen aan een derde zonder het uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord daartoe van Vision-R, (v) U bent een rechtstreekse concurrent (geworden) van Vision-R, (vi) U deelt uw Abonnement met een derde, (vii) er bestaat een gerechtvaardigd vermoeden dat U valse informatie hebt verstrekt bij de Registratie of bij het afsluiten van de Overeenkomst, (viii) er bestaat een gerechtvaardigd vermoeden dat U geprobeerd hebt onrechtmatige toegang te krijgen tot de Dienst of ermee verbonden systemen of netwerken, (ix) er bestaat een gerechtvaardigd vermoeden dat U gebruik maakt van de Dienst om de beschikbaarheid, performantie of functionaliteit te controleren, of voor andere doeleinden van benchmarking of concurrentie, (x) er bestaat een gerechtvaardigd vermoeden dat U handelingen verricht om de Dienst verstrekt door Vision-R in licentie of sublicentie te geven, te verkopen, te wederverkopen, over te dragen, toe te wijzen, te verdelen of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te maken voor derden, (xi) er bestaat een redelijk vermoeden dat U handelingen verricht om de Dienst te reverse-engineeren of te gebruiken om (a) competitieve producten of diensten te ontwikkelen, (b) een product te ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt wordt van gelijkaardige ideeën, eigenschappen, functies of afbeeldingen van de Dienst, of (c) ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Dienst te kopiëren. Tijdens een schorsing van de Overeenkomst blijft de relevante Abonnementsprijs verschuldigd. Na beëindiging van de Overeenkomst kan geen gebruik meer gemaakt worden van de Dienst en de Abonnementsprijs die verschuldigd is voor de lopende Abonnementsperiode blijft verschuldigd en wordt niet terugbetaald.

 14. Overmacht. Een geval van overmacht is elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de partijen, die de uitvoering van de verplichtingen van een partij in het kader van een verkoopovereenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, terroristische dreiging of handelingen en oorlog. De partij die getroffen wordt door een geval van overmacht brengt de andere partij zonder onredelijke vertraging op de hoogte van het geval van overmacht, de impact ervan op de nakoming van zijn verplichtingen onder een verkoopovereenkomst en de maatregelen die genomen zijn om de impact zoveel mogelijk te beperken. Indien het geval van overmacht de uitvoering van de verplichtingen van de getroffen partij tijdelijk onmogelijk maakt, wordt de uitvoering van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht en een redelijke reorganisatietermijn, en wordt elke overeengekomen levertijd automatisch verlengd voor een gelijke periode zonder verhaal. Indien het geval van overmacht de uitvoering van de verplichtingen van de getroffen partij blijvend onmogelijk maakt, of de duur van de tijdelijke onmogelijkheid een periode van dertig (30) opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt, heeft elk van de partijen het recht om de betreffende verkoopovereenkomst zonder verhaal te beëindigen. De uitvoering van een betalingsverplichting van een partij zal nooit worden beïnvloed door een overmachtssituatie.

 15. Aansprakelijkheid. Vision-R verstrekt de Dienst “as is” (zoals deze beschikbaar is) en garandeert geenszins dat de Dienst voldoet aan een uitdrukkelijke of impliciete specificatie of geschikt is voor een bepaalde doel, al dan niet meegedeeld aan Vision-R. Vision-R streeft ernaar de Diensten foutenvrij ter beschikking te stellen en tekortkomingen in de Diensten meegedeeld aan Vision-R te verhelpen binnen een redelijke termijn. Vision-R kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, toevallige, gevolg- en/of bijzondere schade, inclusief verlies van activiteit of goodwill, productieverlies, verlies van winst of verlies van data. De aansprakelijkheid van Vision-R in het kader van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot de door U betaalde Abonnementsprijs op grond van de Overeenkomst gedurende een termijn van twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aan de grondslag van de aansprakelijkheidsvordering ligt. Wanneer tekortkomingen in de Dienst niet aan Vision-R meegedeeld worden binnen tien (10) dagen na het ogenblik waarop U de tekortkoming had moeten vaststellen, wordt geacht dat U afstand gedaan hebt van de vordering. Elke burgerlijke aansprakelijkheidsclaim met betrekking tot een gebrek in de Dienst, die niet binnen zes (6) maanden na het moment van kennisgeving overeenkomstig dit artikel bij de bevoegde rechtbank aanhangig is gemaakt, wordt beschouwd als een verklaring van afstand.

 16. Intellectuele eigendomsrechten. U gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, inclusief alle patenten, patentaanvragen, merken, merkaanvragen, handelsnamen, bedrijfsgeheimen, auteursrechten, ontwerpen, dienstmerken, knowhow, informatie, data en technologie, de uitsluitende eigendom zijn en blijven van Vision-R. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten zijn bedrijfsgeheimen in de zin van de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen en de verhaalmiddelen van gezegde wet zijn van toepassing. Tijdens de Abonnementsperiode en overeenkomstig de bepalingen van deze Dienstvoorwaarden, geeft Vision-R U een niet-exclusief, niet-toewijsbaar, niet-overdraagbaar, ondeelbaar en herroepbaar recht op gebruik van de Dienst overeenkomstige onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Elk ander recht van deze intellectuele eigendomsrechten is verboden zonder het voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Vision-R.

 17. Diverse bepalingen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en Vision-R. Iedere wijziging van deze Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door een bevoegd vertegenwoordiger van Vision-R en uitdrukkelijk te verwijzen naar de betreffende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan door U niet worden overgedragen zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord daartoe van Vision-R, doch kan zonder uw toestemming door Vision-R worden overgedragen (a) aan een moederonderneming of aan een rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschap, (b) bij een overname van de activa inclusief de Diensten, geheel of gedeeltelijk, (c) aan een opvolger in geval van een overeenkomst tot aankoop van aandelen of via een fusie. Elke nalatigheid of uitstel vanwege een partij in de uitoefening van enig recht krachtens deze Overeenkomst, enige afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van enig recht krachtens deze Overeenkomst of enige gedeeltelijke reactie of ontstentenis van reactie door een partij ingeval van inbreuk door de andere partij tegen een of meer bepalingen van deze Overeenkomst, zal niet gelden als een verklaring van afstand (uitdrukkelijk of impliciet, geheel of gedeeltelijk) van de rechten van die partij krachtens deze Overeenkomst of krachtens de genoemde bepaling(en), noch zal dat de verdere uitoefening van zulke rechten uitsluiten. Elke verklaring van afstand van een recht moet schriftelijk en uitdrukkelijk gebeuren. Als er een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand van een recht gebeurd is ingevolge een specifieke nalatigheid door een partij, dan kan die verklaring van afstand niet door de andere partij ingeroepen worden ten gunste van een nieuwe nalatigheid die gelijkaardig is aan de vorige, of ten gunste van enige andere soort nalatigheid. Indien een bepaling van deze Dienstvoorwaarden door een bevoegde rechtbank onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard op grond van het relevante en toepasselijke recht, verlenen de partijen deze bevoegde rechtbank de macht om de inhoud van een dergelijke bepaling af te zwakken voor zover en in de mate dit op grond van het relevante en toepasselijke recht afdwingbaar en geldig is. De partijen komen overeen dat (i) een elektronische handtekening die gekwalificeerd wordt als geavanceerde of gekwalificeerde e-handtekening in het kader van de eIDAS-verordening (Verordening (EU) Nr. 910/2014) of (ii) scans van naar behoren door de tegenpartij ondertekende handtekeningpagina’s van deze Overeenkomst verstuurd via e-mail in pdf- formaat, dezelfde bewijskracht hebben als een origineel papieren document met een eigenhandig geplaatste handtekening.

 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing. De partijen hebben het recht om alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst voor te leggen aan de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Hasselt, of te beslechten door arbitrage volgens de op dat ogenblik geldende arbitrageregels van CEPANI. De arbitrage vindt plaats in het Engels voor een arbiter die in Brussel gevestigd is. De beslissing van de CEPANI-arbiter wordt door beide partijen aanvaard als finaal en bindend. De kosten voor de arbitrage worden gedragen door elke partij zoals bepaald door de arbiter.